Helse- og omsorgstjenester

Vi tilbyr helse og omsorgstjenester av god kvalitet for deg som trenger hjelp i hverdagen

Hvilke helse og omsorgstjenester kan vi hjelpe deg med?

Vi tilbyr helse- og omsorgstjenester hvor fokuset på mennesket er i sentrum. Vi vet at det å være sårbar og spørre om hjelp kan være en vanskelig situasjon, men også helt avgjørende til tider. I Gode Øyeblikk tar vi oss tid til å se hvert enkelt medmenneske. Vi ønsker å hjelpe og støtte deg i hverdagen uavhengig av hva som er årsaken til at du trenger hjelp.

Hva er helse- og omsorgstjenester?

Som mennesker er vi alle avhengige, og kan ikke leve uten andre. Vi tenker ofte ikke så mye på det når vi er friske og selvstendige, men ting kan fort snu når man møter utfordringer i livet. Vi tar oss mat når vi er sultne, drikker når vi er tørste, besøker venner og familie og gjør nødvendige hverdagsoppgaver og aktiviteter vi liker. Når helsen svikter, enten det er dårlige knær, lungesykdom, depresjon eller demens, blir det mer krevende, og vi trenger hjelp og støtte fra andre.

Våre helse- og omsorgstjenester bidrar til å dekke personens grunnleggende behov;

 • behov for mat og drikke, søvn og hvile
 • behov for trygghet og sikkerhet
 • behov for sosialt fellesskap og tilhørighet til andre
 • behov for å bli anerkjent og for å oppleve kjærlighet; at noen bryr seg om en
 • behov for å oppleve en meningsfull hverdag; aktiviteter og opplevelser som gir glede og mestring
Personlig hjelp og støtte

Personlig hjelp og støtte er den type tjenester som du gjerne kjenner som hjemmesykepleie. Vi vil legge til rette for at de som ønsker å bo i eget hjem har muligheten til det, til tross for sykdom eller funksjonssvikt. 

Vi tar oss tid til hver enkelt pasient, og ønsker å se hvert individ. For mange er besøket vårt høydepunktet i løpet av dagen, og derfor er det viktig at vi også har tid til å la vedkommende føle trygghet og glede. Vi ønsker å opprettholde en god livskvalitet, selv om helsen er redusert!

Personlig hjelp og støtte kan være hjelp til:

 • å stelle og vaske seg, til av- og påkledning
 • å dusje eller bade
 • å stelle håret; føning eller opprulling
 • barbering
 • fotbad og neglestell
 • aktivisering og opplevelser 

 

Uansett hva du trenger hjelp til, er våre medarbeidere opptatt av din verdighet, og vil tilpasse hjelpen sammen med deg. Å få lov til å greie seg mest mulig selv, er viktig for å opprettholde selvrespekt, og vi legger til rette for at du skal få bruke dine ressurser.

Dersom du også trenger praktisk hjelp (lenke), kan vi kombinere det med personlig hjelp i ett og samme besøk, slik at du får helhetlig hjelp av en medarbeider som du kjenner godt, og slipper å forholde deg til mange ulike hjelpere.

Gjennom våre aktivitetstjenester (lenke) gir vi gode opplevelser og meningsfull hverdag.

Praktisk bistand som del av miljøbehandlingen

Tjenesten passer dersom du på grunn av sykdom eller funksjonssvikt, ikke lenger greier å ivareta de daglige gjøremålene i husholdningen alene.

Hva er praktisk bistand som del av miljøarbeid?

Praktisk bistand er den betegnelsen som brukes om det mange kanskje kjenner som hjemmehjelp. Det innebærer å få hjelp til å ivareta alle de praktiske gjøremålene som hverdagslivet krever. Dette er noe vi kan gjøre sammen med deg. 

Vi kan sammen med deg hjelpe med ulike praktiske oppgaver i hjemmet, som for eksempel:

 • innkjøp av matvarer
 • tilberedning av måltider
 • renhold i huset og skifte sengetøy
 • vasking og stell av klær

Hos oss vil samme miljøarbeider sørge for en helhetlig tjeneste der samme kjente person hjelper med flere oppgaver. Gjennom en trygg og god relasjon kan vår ansatte hjelpe til med både dusj, hår- og neglestell, renhold og tilberedning av et måltid som nytes i fellesskap. Dette gir opplevelse av trygghet og livsglede.

Ledsager

Vi tilbyr ledsager for personer som trenger følge til ulike avtaler, enten det er til frisør, i banken, til tannlege, sykehus eller lege. 

Vi sørger for å møte opp til avtalt tid, og hjelper personen med det som trengs. Dersom vi følger til lege eller annen helseundersøkelse, sørger vi for nødvendig og sikker formidling av informasjon og oppfølging i etterkant etter avtale. 

Transport i forbindelse med ledsaging avtales for hvert oppdrag. 

Mat og ernæring

Underernæring og dårlig matlyst er en stor utfordring blant eldre. Ensomhet, depresjon, fysisk sykdom og medisinering er noen årsaker til dette. Når helsen svikter kan det bli et tiltak å lage seg mat, det blir vanskelig å få i seg tilstrekkelig næring, kosten kan bli ensidig og lite variert. Det kan føre til underernæring og vektnedgang, mangel på enkelte næringsstoffer, eller vitaminer og mineraler. 

Dersom det får utvikle seg for langt, er det vanskelig å snu og det er derfor svært viktig å kartlegge ernæringsstatus for eldre med helsesvikt, og sette inn tiltak så tidlig som mulig. 

Konsekvensene av underernæring kan være alvorlige; Kognitiv svikt, risiko for fall og generelt økt dødelighet. Underernæring gir svekket allmenntilstand og livskvalitet, og reduserer muligheten for å fortsette å bo i eget hjem. 

Våre helse- og omsorgstjenester innen ernæring kan være:

 

Kartlegging av ernæringsstatus gjennomføres i samtale med personen selv og pårørende, der vi samler informasjon om høyde, vekt og vektendring over tid. Vi kartlegger hva som påvirker matinntak og matlyst, og endring i matinntak. Det individuelle behovet for energi, og næringsstoffer vurderes. Videre foreslår vi tiltak og oppfølging som kan forbedre ernæringsstatus. Oppfølging av tiltakene gjøres gjennom tjenesten tilrettelegging for god ernæring. 

Kartlegging av ernæringsstatus utføres av våre sykepleiere. Les om våre sykepleietjenester (lenke)

Når sykdom eller funksjonssvikt gjør måltider og ernæring vanskelig, kan vi hjelpe deg. For noen er planlegging av innkjøp og handling en av utfordringene. Tilberedning av måltider kan oppleves praktisk vanskelig, også om matlysten er god, og det blir vanskelig å sørge for god ernæring. Dersom matlysten er dårlig, eller hukommelsen redusert bidrar det naturlig til at matinntaket kan bli for dårlig. 

Å spise sammen med noen, gir bedre matlyst, og kan samtidig bidra til at måltidet blir en fin sosial aktivitet som bidrar til livsglede.

Vi kan tilrettelegge for god ernæring ved å 

 • hjelpe til med planlegging og gjennomføring av meny og innkjøp
 • tilberede gode måltider, gjerne i samarbeid med personen selv. 
 • spise sammen med personen.  
 • gjennomføre tiltak som er planlagt etter kartlegging av ernæringsstatus. Dette kan være beriking av måltider, og følge en oppsatt plan for ernæring. 
Tiltakene skal bidra til å opprettholde god ernæringsstatus, forebygge og evt behandle feil- og underernæring. Godt ernæringsarbeid kan ha stor betydning for å kunne bo i eget hjem så lenge som ønskelig.
Sykepleietjenester

I Gode Øyeblikk har alle ansatte helsefaglig kompetanse. Våre helse- og omsorgstjenester utføres oftest av helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Våre helsefagarbeidere utfører enkelte sykepleiefaglige oppgaver, som de er godt opplært i. De rådfører seg med sykepleier ved behov.

Enkelte typer oppfølging og vurderinger krever høyere sykepleiefagligkompetanse, og utføres da av sykepleier. Riktig fagkompetanse gir trygghet. 

Sykepleiertjenester kan for eksempel være:

 • Oppfølging ved sykdom
 • Kartlegging av ernæringsstatus (lenke til beskrivelse over)
 • Kartlegging/utredning ved mistanke om demens, i samarbeid med fastlege.
 • Sykepleiefaglige vurderinger, med forslag til tiltak.
 • Sårstell
 • Blodtrykksmåling
 • Øreskylling
 • Medikamenthåndtering

 

Forutsigbart og trygt, med mye glede

Når vi blir syke, eller får funksjonsnedsettelser kan de daglige gjøremål bli vanskelig å greie uten hjelp. Noen opplever utrygghet og mangel på kontroll når de blir avhengig av hjelp fra andre, og dette forsterkes dersom hjelpen du mottar oppleves uforutsigbar. 

Opplevelse av utrygghet kan imidlertid erstattes av opplevelse av trygghet, frihet og livsglede gjennom tjenester av god kvalitet. Nettopp dette er Gode Øyeblikk sitt verdiløfte til deg, dersom du velger våre helse- og omsorgstjenester. 

Trygghet skapes gjennom en god relasjon basert på tillit, og samhandling basert på respekt og likeverd. Derfor får du hjelp av få faste personer, som du blir godt kjent med, og som har kompetanse og erfaring. Du bestemmer selv når du ønsker å motta hjelp, og hvor lang tid du trenger, og du kan stole på at vi kommer til avtalt tid.  

Vi samarbeider tett med deg og dine nærpersoner på en måte som bidrar til at opplevelse av ansvar, utrygghet og bekymring som begrenser i hverdagen blir redusert og at opplevelse av trygghet og frihet får større plass. 

Velger du tjenester fra oss, velger du omsorg og hjelp som blir nøye tilpasset det dere trenger og ønsker, og hjelpen gis i den enkeltes tempo. 

Gjeldende priser 2023

Oppstratskartlegging –  ny avtale:

1500 kr

Sykepleie-/veiledningstjenester:

800 kr

Fast ukentlig avtale:

Fast avtale 1,5 t per uke

1150 kr

Pr. time 2 – 5,5 timer samme dag: 

690 kr

Pr. time fra 6 timer samme dag:

670 kr

Kjøring per km:

7 kr

Privat dagsaktivitetstilbud –  Kun Meløy

Dagstilbud 3 timer inkl. transport

1225 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1500 kr

Dagstilbud 4 timer inkl. transport

1100 kr

Ekstra tillegg pr time kveld/helg/helligdag:

Kveld (fra kl 17.00 – kl 23.00)

150 kr

Lørdag / søndag 

150 kr

Helligdag

500 kr

Ledsagertjenester (kun på forespørsel og etter kapasitet):

Ledsagertjeneste første time

650 kr

Påfølgende 1/2t

300 kr

For andre spesielt tilrettelagte tilbud eks. natt hverdag/ lørdag/søndag og
helligdager – be om tilbud.

Helsetjenester er fritatt for mva. På enkelte tjenester kan det tilkomme mva. Vi avklarer dette sammen med deg. 

Denne nettsiden bruker cookies for å forbedre brukeropplevelsen. Les vår personvernerklæring her